Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și Reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr. 1918/14.01.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 1916/14.01.2020;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul „Extindere și Reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat