Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere prevederile art.155 alin. (1) lit. c) precum și ale art.139 alin. (1 ),alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1) din Codul Administrativ;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile HCL nr. 139/16.12.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
 • Având în vedere prevederile HCL nr. 17/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești -Leordeni pentru anul 2020.
 • Luând act de:
  • Referatul de aprobare al Primarului Petre Iacob, înregistrat sub nr 27519/10.06.2020;
  • Raportul de specialitate al șef serviciu financiar buget înregistrat.cu nr. 27013/09.06.2020;
  • Raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 31.03.2020 nr 21207/29.04.2020;
  • Procesul-verbal de afișare al prezentului proiect HCL, înregistrat cu nr. 27969/12.06.2020

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de dezvoltare la 31.03.2020 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 31.03.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare = 23.646.407 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare = 1.802.004 lei
   • Total încasări 31.03.2020 = 25.448.411 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.03.2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 31.03.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare = 14.240.778 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare = 1.798.230 lei
   • Total plăţi 31.03.2020 = 16.039.008 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea excedentului în suma de 9.409.403 lei la data de 31.03.2020, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov, Instituției Primarului, Serviciului Financiar Buget și se aduce la cunoștință publică prin aportul Secretarului General al Orașului, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.
Document semnat