Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Milca SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu sub nr. 26814/05.06.2020 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Milca SRL în valoare de 78,64 lei, având ca beneficiari copiii cu situație materială precară/defavorizați de pe raza orașului Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 26816/05.06.2020;
  • În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, art.5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Milca SRL, în valoare de 78,64 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Direcția de Asistență Socială Popești-Leordeni va asigura justificarea către Direcția Contabilitate.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT, Direcția de Asistență Socială și Direcția Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat