Proiect de hotărâre
privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • referatul de specialitate înregistrat cu nr. 24987/27.05.2020 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 24988/27.05.2020;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b); art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 1 aprilie 2020;
  • Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, în vigoare de la 18 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 18 decembrie 2014;
  • prevederile art. 112 alin.(l) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Contabilitate și Serviciul Financiar-Buget, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT al orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat