Proiect de hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020 Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă, înregistrat sub nr. 23241 din data de 18.05.2020 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 23304 din data de 19.05.2020;
 • Ținând cont de:
  • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • Ordonanțele militare nr. 1-12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • În temeiul:
  • art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020 privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Ștafeta școlilor”.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat