Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22867/14.05.2020 al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă, din care reiese necesitatea aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte documente interne cu prevederi contrare.
  • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat