Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov” Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. Ib/BI (Cod MySMIS nr. POR/322/lO/l/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special penăm copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/l/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr.22240/12.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr.22238/12.05.2020;
 • În baza:
  • Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; Apel dedicat învățământului obligatoriu, POR/10/2017/10/10.lb/BI;
  • Solicitării de clarificări, în vederea semnării Contractului de Finanțare, trimisă de ADRB-I sub numărul de înregistrare 4352/07.05.2020;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă proiectul „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”, cod MySMIS 123966 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.
 • Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov” cod SMIS 123966, în cuantum de 21.751.657,24 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 21.710.007,24 lei și valoare totală neeligibilă de 41.650,00 lei.
 • Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a 41.650,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 434.200,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”.
 • Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
 • Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 • Art. 6. – Prin prezenta hotărâre se împuternicește, Primarul Orașului Popești-Leordeni, domnul Iacob Petre, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.
 • Art. 7. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al Primarului.
 • Art. 8. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat