Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare și extindere Cămin Cultural pentru Centru Multifuncțional”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 17489/26.03.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 17490/26.03.2020;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • Prevederilor OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare și extindere Cămin Cultural pentru Centru Multifuncțional” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat