Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente evenimentului „Târgul de iarnă 2019-2020”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură si Protecție civilă, înregistrat sub nr. 53789 din data de 30.10.2019, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 53791 din data de 30.10.2019;
  • Referatul de necesitate nr. 16634/05.04.2019 privind includerea în Proiectul de Buget pe 2019 a sumelor necesare desfășurării activității Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, capitolul III;
 • în temeiul:
  • art. 39, art. 49 alin. (5) din Constituția României;
  • art. 23 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7), lit. d) art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „Târgul de iarnă 2019-2020” și bugetul în valoare estimată de 150.000 lei conform anexa 1.
 • Art. 2. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Compartimentul Educație, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat