Proiect de hotărâre
privind aprobarea tarifelor unitare pentru lucrări drumuri în orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de Specialitate al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL înregistrat sub nr. 28973/26.06.2019 și Expunerea de motive a Primarului Orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 28975/26.06.2019;
 • luând în considerare prevederile:
  • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;
  • Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților;
  • O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată;
 • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 3, 9, 10, 13 și 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aproba tarifele pentru lucrări drumuri, practicate de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL în orașul Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni și SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
 • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat