Hotărâre
privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33197/30.06.2021 al Direcției de administrare a domeniului public și privat, referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33202/30.06.2021, întocmit de primarul orașului Popești-Leordeni, precum și rapoartele de avizare ale ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 33794/02.07.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 33609/02.07.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 33687/02.07.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 33529/01.07.2021;
 • Luând în considerare Raportul de Evaluare cu numărul 7741/11.02.2021 pentru Teren intravilan în suprafață de 340 mp categoria de folosință Drum, situat în orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, strada Popești Vest Tronson 1;
 • Ținând cont de punctul numărul 238 din Anexa numărul 32 a din HGR. Nr. 930/2002;
 • În temeiul:
  • a) Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică însușit prin Anexa numărul 32 și HG 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și însușit prin HCL nr. 54/26.08.1999 și completat prin Hotărârea nr. 45/2001;
  • b) Precizarea privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din 03.03.2011;
  • c) Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu completările și modificările ulterioare;
  • d) Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • e) Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
  • f) art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. g) și a art. 196(1) lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se modifică și se completează poziția nr. 238 din inventarului domeniului public al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, atestat prin H.G. nr. 930/2002 conform Anexei nr. 1 prin modificarea suprafeței conform ridicărilor topografice prevăzute în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 3. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 62 din 8.07.2021

Document semnat