Hotărâre
privind constituirea Comisiei de sistematizare a traficului din cadrul Primăriei Popești-Leordeni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă, înregistrat sub nr. 27146/25.05.2021, referatul de aprobare întocmit de domnul Viceprimar Ștefănescu George Adrian, înregistrat sub nr. 26929/24.05.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30472/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29787/09.06.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 30416/14.06.2021;
 • Luând în considerare respingerea propunerii de amendamente a Grupului Consilierilor Locali ai Alianței USR-PLUS,înregistrată sub nr. 31778/22.06.2021;
 • Reținând prevederile art. 22 al Ordonanței nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare, art. 53 si 128 alin. (1) al OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată si actualizata si art. 3 alin. (1) si (2) din Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006;
 • În conformitate cu Legea nr. 273/2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale;
 • Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. k) si art. 139, alin. (3), lit.e) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – (a) Se aproba constituirea Comisiei de sistematizare a traficului din cadrul Primăriei Popești- Leordeni in următoarea componenta:
  1. Președinte - primar
  2. Vicepreședinte - viceprimar
  3. Administrator public- membru
  4. Reprezentant al Politiei Locale Popești-Leordeni - membru
  5. Consilier Juridic - secretar comisie
  6. Reprezentant al SC Utilpub Prest Eco Serv Ppl SRL - membru
  7. Secretar general - membru
  (b) Stabilirea nominala a membrilor se va face prin dispoziție de primar.
 • Art. 2. – Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei de sistematizare a traficului din cadrul Primăriei Popești-Leordeni, conform anexei nr. 1 la prezenta.
 • Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului General UAT, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Orașului Popești-Leordeni, Prefectului Județului Ilfov si se aduce la cunoștința publica, in termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare la sediul primăriei, respectiv pe pagina de internet aferenta www.ppl.ro

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 57 din 22.06.2021

Document semnat
HCL 57/2021 și Anexe (1010.99 KB)