Hotărâre
privind constituirea Comisiei de negociere în vederea ofertării pentru achiziționarea imobilului teren intravilan în suprafață totală de 18.000 mp, situat pe Sos. Olteniței nr. 181

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21498/25.05.2021 al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 27177/25.05.2021, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 27810/28.05.2021;
 • Luând în considerare respingerea amendamentului Grupului Consilierilor Locali ai Alianței USR-PLUS;
 • În virtutea prevederilor Constituției României;
 • Potrivit prevederilor:
  1. Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  2. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Art. 557, art. 559, art. 859 alin.(2) și art. 863 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind codul civil;
 • În temeiul art. 5 lit. c), art. 129 alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. k), 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 166 alin. 2 lit. 1), lit. q) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere compusă din 3 membri în următoarea componență:
  • Președinte: Alin-Constantin TODIREANU – Administrator Public
  • Membru: Bogdan CERNĂTESCU – Director D.A.D.P.P.
  • Membru: Ștefania ISCU - Inspector serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri și Arhivă
  • Membru: George-Adrian ȘTEFĂNESCU – Viceprimar
  • Membru: Ionuț LORIN – Consilier local
  (2) Comisia va negocia modalitatea de preluare a imobilelor de utilitate publică în proprietatea UAT Popești-Leordeni și a situației actuale a imobilului teren intravilan în suprafață totală de aproximativ 18.000 mp situat pe Șoseaua Olteniței nr. 181 pe platforma S.C. DANUBIANA S.A. compuse din următoarele loturi de teren conform documentațiilor cadastrale puse la dispoziția noastră de proprietar, 100795, 100796, 100794, 100819, 103385, 112871, iar lotul cu numărul cadastral 100794, în suprafață de 12.896 mp, este subtraversat de rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, menajeră și pluvială, construcții speciale identificate, care necesita o modernizare a obiectelor existente: reabilitare rețele de utilități, modernizare rețele de iluminat și curenți slabi, reabilitare străzi, alei și trotuare, amenajare peisagistică, realizare de spații verzi, deoarece cetățenii au sesizat de nenumărate ori ca toate cele menționate au intrat într-o stare avansata de degradare.
 • Art. 2. – La finalul negocierilor, în urma raportului de negociere, se va propune spre achiziționare de către Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Ilfov, Primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 52 din 31.05.2021

Document semnat