Hotărâre
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 12.05.2020 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoarea de 5.0183.680,53 lei

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții și Investiții și al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 25404/17.05.2021, referatul de aprobare al domnului Petre Iacob - Primarul Orașului Popești Leordeni, înregistrat sub nr. 25410/17.05.2021, precum si rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 26803/24.05.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 26812/24.05.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 26824/24.05.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 26788/24.05.2021;
 • Luând în considerare:
  1. Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Prevederile art. 108 si art. 151 din Legea nr. 123/2012 privind legea energiei electrice și a gazelor naturale;
  3. H.C.L nr. 59/12.05.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local;
  4. Prevederile art. 9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea NR. 199/1997;
  5. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare și raportate la art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
  6. Prevederile art. 1166 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3), art. 155 alin. (1) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/12.05.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 59/12.05.2020 rămân în vigoare.
 • Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Popești-Leordeni și prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.ppl.ro

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 48 din 31.05.2021

Document semnat