Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 24095/10.05.2021 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 24097/10.05.2021 al Primarului orașului Popești-Leordeni, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 26819/24.05.2021;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier ȘUTRU PAVEL.

Președinte de ședință,
Pavel Șutru

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 46 din 31.05.2021

Document semnat