Hotărâre
privind aprobarea casării „Clădire Cămin Cultural, modernizare construcție Cămin Cultural și gard Cămin Cultural” situat în sos. Olteniței nr.64, aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 18255/02.04.2020, referatului de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 18257/02.04.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18843/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18844/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18845/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18846/06.04.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
   • Legii contabilității nr. 82/1991 republicată în 18.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
   • Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de H.C.L nr. 21/28.02.2019 a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 • În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea imobilului „Clădire Cămin Cultural nr. inventar 21. valoare inventar 878.350,65 lei, modernizare construcție Cămin Cultural nr. inventar 21111, valoare inventar 441.227,90 lei, și gard Cămin Cultural nr. inventar 23, valoare inventar 42.087,50 lei” situate în șos. Olteniței nr. 64, aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Direcția Contabilitate va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă va asigura radierea mobilului construcție din evidențele cărții funciare.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 53 din 14.04.2020

Document semnat