Hotărâre
privind completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 12488/02.03.2020, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 12489/02.03.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18842/06.04.2020;
 • Luând în considerare:
  • Referatul de admitere pentru alipire imobile cu numărul 383446/02.12.2019 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, din care reiese planul pentru alipire a celor două loturi într-unul singur cu NC 125293 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Buftea
  • Extrasul de carte funciară de informare cu numărul 72162/02.03.2020
  • Hotărârea de Consiliu Local cu numărul 15/29.01.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 117 și art. 118 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin (1)-(2), art. 355, art.356 din Ordonanța de urgență privind Codul Administrativ nr. 57/2019, republicat și cu modificările ulterioare;
  • art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile 553 alin. (1), art. 555 alin (1)-(2) și cu art. 556 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 8 alin. (2), art. 380 al Regulamentului de Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 9.07.2014;
  • art. 71 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2020, care va avea următorul cuprins:
  Art. 1. – Se aprobă documentația de alipire a imobilelor cu NC 117126 și NC 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, situate parțial în extravilanul localității, respectiv parțial în intravilanul localității, conform soluției propuse prin documentația tehnică cadastrală de publicitate imobiliară întocmită din Anexa nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta.”
 • Art. 2. – Restul prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 15/2020 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 52 din 14.04.2020

Document semnat