Hotărâre
privind aprobarea casării imobilului „Corp clădire Grădinița nr. 4; Amenajării teren - alei dale; Amenajare teren-alei + platforme beton” din șos. Olteniței nr. 27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 15605/16.03.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 15740/17.03.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18820/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18821/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18822/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18823/06.04.2020
 • Ținând seama de H.C.L nr. 46/16.04.2019 a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii contabilității nr. 82/1991 republicată în 18.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea imobilului „Corp clădire Grădinița nr.4 având nr. de invetar 161 cu valoarea 668.940,98 lei, cu număr cadastral 114098-C1; Amenajării teren - alei dale având nr. de inventar 163003 cu valoarea 29.043,86 lei; Amenajare teren - alei + platforme beton având nr. de inventar 163002 cu valoarea 15.868,59 lei” din șos. Olteniței nr.27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Direcția Contabilitate va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă va asigura radierea imobilului construcție din evidențele cărții funciare.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 46 din 14.04.2020

Document semnat