Hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și S.C Mediapress S.R.L

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă, înregistrat sub nr. 62145 din data de 05.12.2019, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 62150 din data de 05.12.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 62288/06.12.2019;
  • în temeiul:
    • art. 1 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin (1) lit.b) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
    • art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7), lit. a) și e) art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și S.C Mediapress S.R.L, constând în 200 de pachete cadou, ce vor conține dulciuri și fructe, în valoare totală de 5.000 de lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă va asigura justificarea către Direcția Contabilitate.
  • Art. 3. – Primarul, Secretarul general UAT, Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Direcția Contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 136 din 9.12.2019

Document semnat