Proiect de hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 5.000.000 lei, în vederea asigurării co-finanțării obiectivului „Construire corp nou Școală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) din OUG 57/2019, precum și în temeiul art 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art 139 alin. (3) lit. b) din OUG 57/2019;
 • Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
 • Propunem contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local deosebit de importante,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000,00 lei, cu o maturitate de 5 ani(60 luni).
 • Art. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Din bugetul local al Orașului Popești-Leordeni se asigură integral plata:
  a) serviciului anual al datoriei publice locale;
  b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
  c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
 • Art. 4. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a orașului Popești-Leordeni următoarele date:
  a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
  b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
  c) gradul de îndatorare al orașului Popești-Leordeni;
  d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
  e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
  f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
 • Art. 5. – Se împuternicește dl Petre Iacob Primarul Orașului Popești-Leordeni să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Orașului Popești-Leordeni contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.
 • Art. 6. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni. Cuantumul veniturilor cu care Orașul Popești-Leordeni va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv.
  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
  (3) Se împuternicește dl Petre Iacob Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pentru Orașul Popești-Leordeni acordul de garantare a împrumutului precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.
 • Art. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului.
 • Art. 8. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competentelor legale.
Document semnat