Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție la obiectivul Grădinița nr. 3, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 19453/24.04.20199, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 19452/24.04.2019;
 • în baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de intervenție la obiectivul Grădinița nr. 3, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă al Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat