Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 336/07.01.2019 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 338/07.01.2019 al primarului orașului Popești-Leordeni, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3402/21.01.2020;
  • în baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier Cazacu Silviu.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 2 din 29.01.2020

Document semnat