Hotărâre
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 327/07.01.2020, Raportul de specialitate al șefului Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 298/07.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 447/08.01.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 448/08.01.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 475/08.01.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 476/08.01.2020;
  • în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art.129, alin (1), art. 139, alin. (1) și art.196, alin. (1), lit a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 17.835.940,60 lei și secțiunii de funcționare a activităților din venituri proprii, în sumă de 12.767.942,52, din excedentul anilor precedenți al bugetului local.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT, Serviciul Financiar Buget și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 1 din 9.01.2020

Document semnat