Hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni inclusiv Trama Stradală în oraș Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 20526/07.05.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 20525/07.05.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 24743/30.05.2019, al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 24744/30.05.2019 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 24745/30.05.2019;
 • în baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederilor OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Leordeni inclusiv Trama Stradală în oraș Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni si de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 64 din 3.06.2019

Document semnat