Hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și S.C. STIL AMBALAJ S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Analizând referatul nr. 24168/27.05.2019 al Direcției de Asistență Socială și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 24207/28.05.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 24734/30.05.2019, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 24735/30.05.2019 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 24736/30.05.2019;
  • având în vedere prevederile:
    • art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și S.C. STIL AMBALAJ S.R.L.
  • Art. 2. – Direcția de Asistență Socială va asigura recepția cantitativă și calitativă, precum și justificarea către Direcția Contabilitate a sponsorizării.
  • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Direcția de Asistență Socială și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 61 din 3.06.2019

Document semnat