Hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, în vederea construirii etapizate a unei grădinițe cu 8 grupe Sp+P+1E

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Analizând referatul nr. 14080/22.03.2019 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat prin care propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 15491/01.04.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 17207/10.04.2019, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 17208/10.04.2019, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 17209/10.04.2019 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 17210/10.04.2019;
 • având în vedere prevederile:
  • art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 1 și art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;
  • art. 10, art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, conform extrasului de Carte Funciară nr. 114098, în suprafață totală de 2766 mp din acte, respectiv 2767 din măsurători, având suprafață construită la sol de 467,90 mp, în vederea construirii etapizate a unei grădinițe cu 8 grupe Sp+P+1E.
 • Art. 2. – Se declară ca aparținând domeniului privat al orașului Popești-Leordeni clădirile și terenul aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, conform extrasului de Carte Funciară nr. 114098, în suprafață totală de 2766 mp din acte, respectiv 2767 din măsurători, având suprafață construită la sol de 467,90 mp.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat si de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 46 din 16.04.2019

Document semnat