Proiect de hotărâre
privind aprobarea intenției demarării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață de 20.000 mp

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local;
  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Popești - Leordeni înregistrat cu nr. .........
  • Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrati,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă intenția demarării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață de 20.000 mp, pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșă, Grădiniță, Școală, Parcare Publică și spațiu verde amenajat în centrul zonei nou dezvoltate a orașului Popești-Leordeni” conform Planului de Amplasament prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat