Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2021

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Primarului Oraș Popești-Leordeni nr. .......;
  • Raportul de specialitate nr............, al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, cu propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul localității, pentru anul 2021;
  • Prevederile art. 5 din Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • Prevederile OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, art. 196, alin. (1), litera a,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Popești-Leordeni, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. al Orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat