Proces verbal

Încheiat azi 9.02.2023, ora 1300cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 64/09.02.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 7339/09.02.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Popești-Leordeni pentru cumpărarea imobilului situat în strada Zorilor nr. 55A din orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, având număr cadastral 108113 înscris în Cartea Funciară nr. 108113 a localității Popești-Leordeni- inițiator Grupul de consilieri locali ai Partidului Pro România și ai Partidului Național Liberal.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Nu sunt obiecțiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Domnul Alexandru Ion propune: Șutru Pavel și Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Nistor Andrei: Suntem de acord cu proiectul de hotărâre, dar vreau să întreb prin acest proiect noi ce votăm?
Răspunde doamna secretar: exercitarea dreptului de preempțiune, care conform legii se exprimă în 15 zile, după care urmează să se facă raportul de evaluare, comisia de negociere și în funcție de rezultat achiziția sau nu a acestui bun imobil.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței