Proiect de hotărâre
privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite, pe străzile aflate în construcție și a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situația o impune, pe raza teritorială a orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință ........... ,

 • Văzând:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în temeiul art. 136 alin. (1) și art. 211 și în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a), din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu privire la implementarea obligativității aliniamentelor de arbori ale străzilor nou construite pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, capitolul 3, secțiunea a 3a - Atribuțiile Autorității administrației publice locale;
  • Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității cu modificările și completările ulterioare;
  • În concordanță cu prevederile din HCL nr. 94/31.08.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de salubrizare, amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copiii din Popești-Leordeni;
  • Văzând dispozițiile art. 15, art.16 alin. (1) și art. 19 din ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată;
  • Văzând dispozițiile din capitolul V al Anexei la Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe raza teritorială a orașului Popești-Leordeni, pe străzile construite ulterior aprobării prezentului proiect de hotărâre, pe străzile aflate în construcție, precum și pe străzile existente deja, acolo unde situația o permite.
 • Art. 2. – La alegerea speciilor de arbori se va ține cont de condițiile climatice ale zonei, de tipurile de sol adecvate pentru dezvoltarea acestora, cât și de necesitatea respectării vizibilității în trafic.
 • Art. 3. – Plantarea arborilor se va face cu respectarea normelor legale prevăzute în capitolul V din Anexa Ordinului nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.
 • Art. 4. – Activitățile de plantare, întreținere și înlocuire se vor desfășura conform procedurilor tehnice de execuție și reglementărilor prevăzute în HCL nr. 94/31.08.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de salubrizare, amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copiii din Popești-Leordeni.
 • Art. 5. – Ochiurile în care se amplasează arborii vor fi acoperite cu gazon și grătar de protecție arbori.
 • Art. 6. – Termenele de implementare a aliniamentelor cu arbori pe lungimea drumului:
  a) Pentru străzile deja existente, acolo unde situația o permite, termenul este de 1 an de la data aprobării prezentei hotărâri;
  b) Pentru străzile în construcție și cele care urmează a fi construite, termenul este până la recepția finală a lucrării.
 • Art. 7. – Sumele necesare plantării aliniamentelor vor fi alocate la capitol bugetar 84 - Drumuri și poduri. Pentru străzile în construcție sau care urmează a fi construite, bugetul necesar plantării arborilor va fi cuprins în investiția stabilită pentru construcția străzii.
 • Art. 8. – Documentele tehnico-economice privind refacerea, modernizarea sau construirea unor străzi vor fi aprobate în condițiile în care vor cuprinde această componentă a aliniamentelor de arbori pe străzi ca parte integrantă a investiției ce urmează a fi executată.
 • Art. 9. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni Instituției Prefectului județului Ilfov și Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
 • Art. 10. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Instituția Primarului orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat