Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5R, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD, UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 1800/28/2F din 16.08.2021 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 16.08.2021 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 1800/28/2F din 16.08.2021, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 41879/18.08.2021, referatul de aprobare a Primarului orașului Popești Leordeni nr. 41881/18.08.2021;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5R, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Echinocțiului, T55/6 - P37-M5, identificat cu nr. cadastral 124172, pe terenul în suprafață 4.507,00 mp se află în proprietatea S.C. PREMIUM RESIDENCE CONSTRUCT SRL conform actului de alipire autentificat sub nr. 1.801/06.06.2019 încheiat UNNP-BIN Ene Diana Cosmina.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat