Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Avizul favorabil nr. 10979/15/9F din 25.09.2018 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a Consiliului județean Ilfov, întrunită în ședința din data de 25.09.2018 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 10.979/15/9F din 25.09.2018, Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 54.658/10.11.2020, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești Leordeni nr. 55.143/.2020;
 • Ținând seama de solicitarea numiților Filip Gerard-Cătălin și Filip Magdalena în calitate de moștenitori ai numitului Filip Pavel (decedat la data de 06.03.2020) privind reanalizarea cererii formulate de defunctul sus identificat, care a fost înregistrată la Registratura generală a Primăriei orașului Popești-Leordeni cu nr. 42.749/02.09.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Art.25, alin.(1) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr.7/2011;
  • c) Art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • d) Art.136, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 94/09.09.2019, precum și Hotărârea Consiliului Local nr, 84/30.07,2020 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu rezidențial - locuințe colective cu regim de înălțime DS+P+4E+5ER și funcțiuni complementare - comerț, amenajare acces, circulații auto și pietonale, spații verzi, asigurare branșamente și utilități”.
 • Art. 2. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu rezidențial - locuințe colective cu regim de înălțime DS+P+4E+5ER și funcțiuni complementare - comerț, amenajare acces, circulații auto și pietonale, spații verzi, asigurare branșamente și utilități” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Biruinței, f. nr., Tarla 55/7, Parcela 10, județul Ilfov, pe terenul în suprafață 21.225 mp, având nr. cadastral 118033 (nr. cad. vechi 420), înscris în Cartea Funciară nr. 118033 (nr. C.F. Vechi 970), care se află în proprietatea domnilor Filip Gerard-Cătălin și Filip Magdalena conform Partajului voluntar aut. sub nr. 1059/21.05.2020 încheiat la S.P.N. Bucur și asociații.
 • Art. 3. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 4. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
 • Art. 5. – Primarul orașului și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 6. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competenței.
Document semnat