Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Popești-Leordeni și Contractului de voluntariat

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Administrator public Florin PREDA, înregistrat sub nr. 4766 din 27.01.2020, Raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 1075 din 09.01.2020.
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 13 lit. d), art. 14 lit. b), art. 33 alin. (4) din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • art. 6, Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
  • HCL a Consiliului Local oraș Popești-Leordeni nr.140 din 13.12.2018 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
 • în temeiul art.129, alin. (7), lit. d), art.136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Popești-Leordeni, prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă modelul de CONTRACT de voluntariat, conform anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul Generai al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat