Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Sistematizare rutiera verticala/orizontala în Orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr 44360/11.09.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 44359/11.09.2020;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare rutiera verticala/orizontala în Orașul Popești-Leordeni” conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești - Leordeni.
Document semnat