Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Leordeni din orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr.43940/10.09.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 43938/10.09.2020;
 • În baza:
  • a) Prevederilor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • b) Prevederilor art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • c) Prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 - privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • În temeiul art.129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Leordeni din orașul Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești- Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, si de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești - Leordeni.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat