Proiect de hotărâre
privind aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de specialitate nr. 39229/13.08.2020 al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă și Notificarea Societății Vital Blueaqua S.A. din data de 11 august 2020, având număr de înregistrare în instituția noastră 38713/11.08.2020, din care reiese necesitatea aprobării novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea Vital Blueaqua S.A. către Societatea Veolia Soluții Integrate S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți;
 • Ținând seama de Referatul de aprobare nr. 39230/13.08.2020 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Art. 29 alin. (12) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Art. 129 alin. (2), lit. c), art 136, art. 139, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă novația Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea Vital Blueaqua S.A. către Societatea Veolia Soluții Integrate S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți.
 • Art. 2. – După încheierea contractului de novație Societatea Veolia Soluții Integrate S.A. va proceda la modificarea contractului de concesiune printr-un act adițional.
 • Art. 3. – Societatea Veolia Soluții Integrate S.A. și Societatea Vital Blueaqua S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat