Proiect de hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23/27.02.2020 și actualizarea devizului general, a caietului de sarcini și a modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 28882/16.06.2020 Raportu! de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 28881/16.06.2020;
 • În baza:
  • prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
  • prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii;
 • În temeiul: art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23 din 27.02.2020.
 • Art. 2. – Se aprobă actualizarea Caietului de Sarcini pentru obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni” și anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modelul de contract privind obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni”.
 • Art. 4. – Se aprobă devizul general actualizat privind obiectivul „Delegarea prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni”.
 • Art. 5. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 6. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competentelor legale.
Document semnat