Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere adresa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL înregistrată sub nr. 15722/17.03.2020, Referatul de Aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 28892/16.06.2020 și Raportul de Specialitate al serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr.28887/16.06.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a) și d), art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
Document semnat