Proiect de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a clădirilor, amenajărilor și terenului aferent Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu din str.Școlii nr.6 în vederea construirii unui corp nou S+P+3E+Eth

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25025/27.05.2020 și referatului de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 25585/29.05.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 1 și art. 2 din O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;
  • Prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, alin. (1) art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a clădirilor, amenajărilor și terenului aferent Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu din str.Școlii nr.6, formate din:
  • Corp A - Școala generală; Ac = 647.00 mp; Adc = 808 mp, nr.inv. 101001;
  • Corp B - Sala de clasa; Ac = Adc = 61 mp, nr.inv. 1010021;
  • Corp C - Grup sanitar; Ac = Adc = 55 mp, nr.inv. 1010022;
  • Corp D - Sala de sport; Ac = Adc = 51 mp, nr.inv. 101003;
  • Corp Anexă - Grup sanitar; Ac = Adc =101 mp, nr.inv. 16214;
  amplasate pe un teren în suprafață de 2145 mp., având nr. inv. 102001 și amenajări teren, alei platforme de beton cu nr. inv. 102002, în vederea construirii unui corp nou S+P+3E+Eth.
 • Art. 2. – Se declară ca aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni, clădirile Corp A-D, Corp Anexă, amenajări teren, alei platforme de beton și terenul aferent Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu din str. Școlii nr.6, în suprafață de 2145 mp., în vederea construirii unui corp nou S+P+3E+Eth.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat