Proiect de hotărâre
privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere:
    • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni nr.20208/16.04.2020;
    • Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice si Investiții nr.20207/16.04.2020;
  • în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • în considerarea prevederilor art. 129, alin 4, lit f, din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Procedura internă privind achiziția de servicii de creditare ce au ca obiect împrumuturi financiare care pot fi contractate de U.A.T. Popești-Leordeni de la instituții de credit românești/străine și care, conform dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor acestei legi, astfel cum este aceasta prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni și Serviciul Financiar-Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 3. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat