Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare nr. 184/06.01.2020 întocmit de primarul orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate nr. 183/06.01.2020 întocmit de șeful Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară;
 • în conformitate cu prevederile:
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
  • HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
  • art. 6 alin. (2) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 1 lit. d) din HG nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;
 • ținând seama de prevederile art. 5 alin. (1) și alin (2), art. 12 alin. (3) și art. 73 alin. (1) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit .a), b) și c), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) art. 155, alin. (5) lit. b) și alin. (5) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Taxele datorate pentru eliberarea acordului și autorizației de funcționare, sunt stabilite conform hotărârii consiliului local privind aprobarea taxelor și impozitelor locale.
 • Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 58/2012 își încetează aplicabilitatea.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară și Direcția Poliție Locală, va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri, potrivit competențelor.
Document semnat