Proiect de hotărâre
privind aprobarea unui sprijin financiar Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Cererile publice ale Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, domnul Daniel Băluță, înregistrate la registratura instituției noastre cu nr. 17147/24.03.2020 și nr. 18026/01.04.2020;
  • Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • În temeiul prevederilor art. 129, art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acordarea din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, un sprijin financiar Sectorului 4 al Municipiului București în valoare de 2.100.000 lei, după cum urmează:
  • pentru obiectivul „Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „Bagdasar-Arseni” București” – suma de 2.000.000 lei;
  • pentru dotarea cu materiale și echipamente esențiale în lupta cu coronavirusul COVID-19 pentru Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – suma de 100.000. lei.
 • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să efectueze și să semneze toate actele necesare plății sprijinului financiar aprobat la articolul 1.
 • Art. 3. – După finalizarea procedurilor de achiziție cât și a lucrărilor, Sectorul 4 a Municipiului București va transmite documente justificative privind cheltuielile efectuate, în cuantumul sumei finanțate, către oraș Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni prin Serviciul Financiar Buget din Aparatul de Specialitate, conform competențelor.
Document semnat