Hotărâre
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii „Strategiei de îmbunătățire a eficienței energetice” a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 26012/19.05.2021, referatul de aprobare al consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 26266/20.05.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 29090/07.06.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30477/14.06.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 30530/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 30575/ 14.06.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 30418/14.06.2021;
 • Cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect este prevăzut la art 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza voturilor exprimate, respectiv 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 7 abțineri din 19 consilieri locali în funcție, nu s-a întrunit majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu:
  • a) Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
  • b) Art. 355 și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Hotărârea Guvernului României nr. 1460/2008 - privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030;
  • d) Hotărârea Guvernului României nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 - 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020;
  • e) Hotărârea Guvernului României nr. 163/2004 - Strategia națională în domeniul eficienței energetice;
  • f) Hotărârea Guvernului României nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică,
  • g) Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
  • h) Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
  • i) Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • j) Art.129 alin.(l), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se respinge Proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii „Strategiei de îmbunătățire a eficienței energetice” a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov, prin neîndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștința publică prin grija Secretarului general UAT, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 58 din 22.06.2021

Document semnat