Hotărâre
privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de folosință a loturilor de teren împădurite prin proiectul „Pădurea Cercetașilor“ din „Teren neproductiv” în „Teren cu destinație forestieră”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 27947/28.05.2021, referatul de aprobare al consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 27951/28.05.2021, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă, înregistrat sub nr. 27947/08.06.2021, precum și rapoartele de avizare nefavorabile ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30469/14.06.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 30528/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29791/09.06.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 30415/14.06.2021;
 • Cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect este prevăzut la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza voturilor exprimate, respectiv 8 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 abținere din 19 consilieri locali în funcție, nu s-a întrunit majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Luând în considerare:
  • a) HCL nr. 68/28.06.2018;
  • b) HCL nr. 114/24.10.2018;
  • c) HCL nr. 130/20.11.2019;
  • d) HCL nr. 14/29.01.2020;
  • e) HCL nr. 81/30.07.2020;
  • f) Legea nr. 100 din 10 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
  • g) REGULAMENTUL din 30 decembrie 1993 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;
  • h) HOTĂRÂREA nr. 786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;
  • i) LEGEA nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
  • j) CODUL SILVIC din 19 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
  • k) Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, din 23.07.2018;
  • l) Ordonanța Guvernului nr, 26/2008 privind registrul agricol;
  • m) Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
  • n) Ordonanța de Urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
  • o) Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților;
  • p) Normele Tehnice din 2018 privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier - emise de Ministerul Apelor și Pădurilor;
  • q) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;
  • r) Regulamentul din 2009 de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva - (Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare);
 • În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. Se respinge Proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de folosință a loturilor de teren împădurite prin proiectul „Pădurea Cercetașilor“ din „Teren neproductiv” în „Teren cu destinație forestieră”, prin neîndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 56 din 22.06.2021

Document semnat