Hotărâre
privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară înregistrat sub nr. 29081/07.06.2021, referatul de aprobare al Viceprimarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 29082/07.06.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30467/14.06.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism), înregistrat sub nr. 30524/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate), înregistrat sub nr.29788/09.06.2021 și al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr.29524/08.06.2021;
 • Ținând seama de:
  • Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 268/06.05.2021 privind încetarea de drept a mandatului domnului Darie Ștefan, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
  • Încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Cornetu, în procedură necontencioasă, în dosarul nr. 6650/1748/2021 prin care se validează mandatul pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni al domnului Târțău Valeriu-Marian aflat pe lista supleanților Partidului Național Liberal și depunerea Jurământului în ședința din data de 31.05.2021;
  • Prevederile art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 40/03.04.2020 ;
  • Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 124 - 126, art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 204 alin. (2) lit. j) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform prevederilor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 55 din 22.06.2021

Document semnat