Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 27807/28.05.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr.28084/31.05.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr.l (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.30464/14.06.2021, comisiei nr.3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.29789/09.06.2021 și al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.30411/14.06.2021;
 • Având în vedere prevederile:
  • a) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
  • c) Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • d) HCL nr. 112/23.12.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2021;
  • e) HCL nr. 45/27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2021;
 • Luând act de raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 31.03.2021; în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile art.139 alin. (1), alin. (3) lit.a), art. 140 alin. (1), precum și ale art.155 alin. (1) lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de dezvoltare la 31.03.2021 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 12 la situațiile financiare), din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 31.03.2021
   • venituri din secțiunea de funcţionare - 32.802.380 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare - 821 lei
   • Total încasări 31.03.2021 = 32.803.201 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.03.2021 , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, (anexa 13 la situațiile financiare), din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 31.03.2021
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare - 14.014.418 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare - 253 lei
   • Total plăţi 31.12.2020 = 14.014.671 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea deficitului în suma de 18.788.530 lei la data de 31.03.2021 ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov, Instituției Primarului, Serviciului Financiar Buget și se aduce la cunoștință publică prin aportul Secretarului General UAT, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 53 din 22.06.2021

Document semnat