Hotărâre
cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru creșterea gradului de transparență în ceea ce privește achizițiile publice derulate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile subordonate și societățile administrate de Consiliului Local Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 22349/26.04.2021, referatul de aprobare al consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 22353/26.04.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 26353/20.05.2021, precum și raportul de avizare nefavorabil al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 27808/28.05.2021;
 • Cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect este prevăzut la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza voturilor exprimate, respectiv 8 voturi pentru și 11 abțineri din 19 consilieri locali în funcție, nu s-a întrunit majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu:
  1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare precum și H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes publice;
  2. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare precum și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  5. HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;
  6. Art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru creșterea gradului de transparență în ceea ce privește achizițiile publice derulate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile subordonate și societățile administrate de Consiliului Local Popești-Leordeni, prin neîndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute la art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 51 din 31.05.2021

Document semnat