Hotărâre
privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr. 18103/02.04.2021, raportul de specialitate al Șefului de Serviciu Financiar Buget înregistrat cu nr. 18100/02.04.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 20598/15.04.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 20601/15.04.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 20604/15.04.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 20512/15.04.2021;
 • În baza amendamentelor depuse de către:
  • a) Domnul Alexandru Ion - consilier local al orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 22498/27.04.2021;
  • b) Domnul Cazacu Silviu - consilier local al orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 22671/27.04.2021;
  • c) Grupul Consilierilor Locali al Alianței USR PLUS, înregistrat sub nr. 22672/27.04.2021, amendament respins;
 • Luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 7 și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică de publicitatea prevăzută de art.761 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 15/08.03.2020, privind Bugetul de stat pe anul 2021, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Bugetul general consolidat de Venituri Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3A și 3B, nr. 4, nr. 5 și nr. 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, buget general care cuprinde:
  • Bugetul local propriu inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021, în sumă totală de 113.099.796 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (anexa 1);
  • Cheltuielile din bugetului local sunt detaliate pe secțiuni:
   • secțiunea de funcționare = 92.696.311 lei;
   • secțiunea de dezvoltare = 20.403.485 lei din care 336.500 lei cheltuieli investiții unități școlare;
  • Bugetul de credite interne sursa C inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021, în sumă totală de 25.091.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (anexa 1);
  • Lista detaliata a obiectivelor de investiții pe anul 2021 în suma totală de 45.157.925 lei, (anexa 2);
  • Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, (anexa 3A)- sursa E, astfel:
   • bugetul Grădiniței nr. 3 și Grădinița nr. 4 cu program prelungit - venituri proprii 600.000 - cheltuieli proprii - 600,000 lei;
   • bugetul Grădiniței nr. 1 cu program prelungit - venituri proprii 138.300 lei - cheltuieli proprii - 138.300 lei;
  • Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate din venituri proprii si subvenții (sursa G), respectiv bugetul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local (anexa 3B), astfel:
   • venituri din subvenții și sponsorizări - 2.790.664 lei
   • cheltuieli de funcționare - 2.640.664 lei
   • cheltuieli de dezvoltare - 150.000 lei;
  • Sinteza bugetului general consolidat al orașului Popești-Leordeni în anul 2021, cuprinzând veniturile cheltuielile consolidate în sumă de 141.719.760 lei, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli (anexa 4).
 • Art. 2. – Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți în sumă de 9.354.166 lei, conform destinației prevăzute în anexa nr. 2, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare privind investițiile.
 • Art. 3. – Se aprobă fondul salariilor de baza pe anul 2021 în sumă de 25.219.299 lei, repartizate pe capitole conform anexei 5.
 • Art. 4. – Se aprobă utilizarea sumei 9.490.600, conform anexei 6, la solicitarea unităților de învățământ, întrucât nu dispun de resurse financiare suficiente din alocațiile bugetare de stat calculat pe baza costului standard per elev/preșcolar/an, în conformitate cu prevederile HG 1274/2011, HG. 72/2013.
 • Art. 5. – Sumele aprobate la art. 4 din prezenta hotărâre, alocate cu titlu de finanțare complementară din bugetul local, vor putea fi utilizate numai după semnarea de către directorii unităților de învățământ preuniversitar a contractelor de management administrativ-financiar încheiate cu Primarul orașului, potrivit prevederilor art. 106 din Legea 1/2011 a educației naționale, actualizată.
 • Art. 6. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public, Serviciul Financiar-Buget, Serviciul achiziții publice și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, celelalte servicii din cadrul primăriei si ordonatorii terțiari de credite, respectiv Directorul Liceului Teoretic „Radu Popescu”, Directorul Școlii gimnaziale „Ioan Bădescu”, Directorul Școlii gimnaziale nr. 3, Directorul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – Informațiile privind bugetele anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 8. – Prezenta hotărâre, anexele care fac parte integranta, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului orașului Popești-Leordeni tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Pavel Șutru

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 45 din 27.04.2021

Document semnat