Hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 20238/16.04.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 20239/16.04.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 21799/06.05.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 21800/06.05.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21801/06.05.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 21802/06.05.2020;
 • În temeiul prevederilor:
  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
  • art. 129 alin. (2) lit .b) și alin. (4) lit. b) din OUG nr. 57/2019, precum și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei, cu o maturitate de 10 ani, cu respectarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare.
 • Art. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Din bugetul local al Orașului Popești-Leordeni se asigură integral plata:
  1. serviciului anual al datoriei publice locale;
  2. oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
  3. alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
 • Art. 4. – Se aprobă constituirea unei Comisii de evaluare/negociere în vederea contractării finanțării rambursabile interne în valoare de 50.183.680,53 lei prin derularea procedurii interne de achiziție de servicii de creditare formată din:
  1. Adrian CORMOȘ – Președinte;
  2. Marius Adrian PASCU – Membru;
  3. Silviu GHEORGHIU – Membru;
  4. Bogdan CERNĂTESCU – Membru;
  5. Gabriela RADU – Membru.
 • Art. 5. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a orașului Popesti-Leordeni următoarele date:
  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al orașului Popești-Leordeni;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
  6. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
 • Art. 6. – Se împuternicește domnul Petre Iacob primarul orașului Popești-Leordeni să demareze procedura internă pentru achiziția de servicii de creditare, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama orașului Popești-Leordeni contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.
 • Art. 7. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni. Cuantumul veniturilor cu care Orașul Popești-Leordeni va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferent anului respectiv.
  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
  (3) Se împuternicește domnul Petre Iacob primarul orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pentru orașul Popești-Leordeni acordul de garantare a împrumutului precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.
 • Art. 8. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General UAT, în termenul prevăzut de lege, Primarului orașului Popești-Leordeni și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 59 din 12.05.2020

Document semnat