Hotărâre
privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Popești-Leordeni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă înregistrat sub nr. 21083/29.04.2020, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 21089/29.04.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 21793/06.05.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 21794/06.05.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21795/06.05.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 21796/06.05.2020;
  • Ținând cont de prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 intitulată „MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă" din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nomele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129 alin. (2), lit. a), art. 136, art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența Consilierilor Locali la sediul Consiliului Local Popești-Leordeni, ședințele Comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local Popești-Leordeni se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.
  • Art. 2. – Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate precum și a ședinței în plenul Consiliului Local Popești-Leordeni, în situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 3. – Consilierii locali vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 57 din 12.05.2020

Document semnat